top of page

General Conditions

Algemene leveringsvoorwaarden PADDOCK SPORTS B.V. – 2023

Artikel 1 Begripsomschrijving
PADDOCK SPORTS : PADDOCK SPORTS gevestigd te Assen.
Overeenkomst: iedere rechtsbetrekking waarop deze Algemene Voorwaarden ingevolge artikel 2 van
toepassing zijn. Opdrachtgever: degene die de Overeenkomst met PADDOCK SPORTS aangaat.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onder verantwoordelijkheid van PADDOCK
SPORTS uit te brengen offertes en te verrichten prestaties, waaronder leveringen, hetzij ter uitvoering van
een uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekte en/of aanvaarde opdracht, hetzij in het kader van de
betrekkingen die tussen PADDOCK SPORTS en de Opdrachtgever ontwikkelen in verband met de uitvoering
van opdrachten of anderszins; alsmede op alle op informele basis onder verantwoordelijkheid van
PADDOCK SPORTS verrichte prestaties jegens de Opdrachtgever. De Opdrachtgever aanvaardt dat deze
Algemene Voorwaarden in verdere betrekkingen tussen partijen van toepassing zullen blijven en dat
eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of worden.
Alles tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 Offerte
Offertes van PADDOCK SPORTS zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De
opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en
uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. PADDOCK SPORTS zal de door hem te verrichten diensten naar
beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze
verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde
resultaat niet kan worden gegarandeerd. Door PADDOCK SPORTS uit te brengen offertes hebben een
vaste, in de offerte te bepalen geldigheidsduur. Indien de offerte geen geldigheidsduur aangeeft, bedraagt
deze dertig dagen.

Artikel 4 Totstandkoming van de opdracht
Zolang niet op andere wijze blijkt dat PADDOCK SPORTS een opdracht heeft aanvaard (in welk geval deze
Algemene Voorwaarden daarop eveneens van toepassing zijn), dient de Opdrachtgever er van uit te gaan
dat een opdracht slechts tot een Overeenkomst heeft geleid, indien de Opdrachtgever een offerte van
PADDOCK SPORTS binnen de geldigheidsduur daarvan schriftelijk heeft aanvaard, of indien PADDOCK
SPORTS een anderszins door de Opdrachtgever verleende opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 5 Intrekking, onderbreking, vertraging of verlenging van de opdracht
1. De Opdrachtgever zal PADDOCK SPORTS alle kosten en schade vergoeden die rechtstreeks
voortvloeien uit het intrekken of onderbreken van een opdracht, indien en voor zover de oorzaak
van de onderbreking niet aan PADDOCK SPORTS is toe te rekenen voor zover deze niet in
redelijkheid te berekenen valt, is deze te stellen op minimaal 50% van het restant van de
offertewaarde of minimaal 25 % van de gefactureerde omzet in de laatste 3 maanden.
2. Indien een onderbreking langer duurt dan twee maanden heeft PADDOCK SPORTS het recht de
opdracht als ingetrokken te beschouwen. Als begindatum van de onderbreking geldt de
dagtekening van de brief van de Opdrachtgever waarin hij van de onderbreking melding maakt, of,
bij gebreke daarvan, de dagtekening van het schrijven waarin PADDOCK SPORTS de onderbreking
constateert.
3. Bij vertraging of verlenging van de met de opdracht gemoeide werkzaamheden heeft PADDOCK
SPORTS het recht eventuele extra kosten door te berekenen, indien de vertraging of verlenging
niet te wijten is aan schuld van medewerkers van PADDOCK SPORTS of hen die in opdracht van
PADDOCK SPORTS werkzaam zijn.

Artikel 6 Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt
de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die het bureau nodig heeft. Dit geldt ook voor de
terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de
werkzaamheden van het bureau betrokken (zullen) zijn. Als het bureau daarom verzoekt, verschaft de
opdrachtgever op zijn locatie het bureau kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en
internetaansluiting.

Artikel 7 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het staat PADDOCK SPORTS vrij om bij de uitvoering van de opdracht derden te betrekken of in te
schakelen tenzij hier bij opdrachtverstrekking afwijkende afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 8 Personeel
1. PADDOCK SPORTS kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het projectteam
wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Een wijziging
van het projectteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met PADDOCK SPORTS
2. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging
van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over
indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de Overtreding hiervan leidt tot een direct
opeisbare schadevergoeding van minimaal EUR 25.000,-.

Artikel 9 Vergoedingen
1. PADDOCK SPORTS verricht haar prestaties tegen:
1. een na voltooiing van de prestaties dan wel delen daarvan, aan de hand van tarieven vast
te stellen bedrag (regie). In dit geval zal PADDOCK SPORTS de opdrachtgever op verzoek
een niet bindende begroting verschaffen op basis van de te verwachten prestaties en/of
2. een vooraf overeen te komen bedrag (aanneemsom) en/of
3. een vooraf overeen te komen prestatie fee / commissie op basis van resultaat afspraken.
2. De in het eerste lid vermelde vergoedingen worden vermeerderd met omzetbelasting en zijn
gebaseerd op uitvoering van opdrachten onder niet-uitzonderlijke omstandigheden.
3. De in het eerst lid vermelde vergoedingen omvatten, tenzij anders overeengekomen, geen reis- en
verblijfkosten, detachering van personeel voor langere duur, kosten ter zake van prestaties die
door derden worden verricht, en andere kosten die apart in rekening worden gebracht, zoals
kosten ter zake van prestaties van derden die dienen ter ondersteuning van de opdracht zonder in
die opdracht inbegrepen te zijn; laatstgenoemde kosten dienen rechtstreeks door de
Opdrachtgever aan die derden te worden vergoed. PADDOCK SPORTS zal de Opdrachtgever tijdig
in kennis stellen van in dit lid bedoelde kosten, die nodig zijn om de prestaties naar behoren te
verrichten en maakt dien aangaande op verzoek van de Opdrachtgever een zo nauwkeurig
mogelijke, doch niet-bindende, begroting; uit een mogelijke niet-tijdige in kennisstelling zal de
Opdrachtgever evenwel generlei recht op niet-betaling kunnen ontlenen. Voorts zal PADDOCK
SPORTS ten aanzien van de in dit bedoelde kosten aangeven welke van de in het eerst lid
vermelde opties van toepassing is.
4. Reistijd wordt geacht mede aan de uitvoering van een opdracht te zijn besteed, tenzij anders
overeengekomen.
5. Op regiebasis verrichte prestaties worden achteraf in rekening gebracht tegen de op dat moment
geldende tarieven. Voor de overige prestaties zullen de partijen de wijze van betaling uitdrukkelijk
overeenkomen.
6. De tarieven kunnen eenmaal per jaar onaangekondigd worden gewijzigd. Overige tariefwijzigingen
gaan in aan het begin van de maand volgende op de bekendmaking ervan, of zoveel later als
PADDOCK SPORTS dit kenbaar maakt.
7. Bij opdrachten tegen een aanneemsom, waarvan een of meer termijnen langer dan een jaar na de
datum waarop de Overeenkomst tot stand kwam verschuldigd worden, mag PADDOCK SPORTS de
termijnen die na de genoemde periode van een jaar vervallen naar de alsdan geldende tarieven.

Artikel 10 Resultaten
1. Een Resultaat bestaat in kennis die PADDOCK SPORTS in het kader van de prestaties waarop deze
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, aan de opdrachtgever rapporteert, onverschillig de
verschijningsvorm van een Resultaat (rapport, presentatie, tekening, berekening, model,
programmatuur, etc.). Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn
gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, het advies of (onderzoeks)resultaat zijn opgenomen,
zijn en blijven het eigendom van PADDOCK SPORTS. Openbaarmaking kan derhalve alleen
geschieden na verkregen toestemming van het bureau.
2. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen
organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse
beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
3. De Opdrachtgever is vrij een Resultaat zonder nadere vergoeding te gebruiken in het kader van de
bedrijfsvoering van de eigen onderneming of instelling, met dien verstande dat:
1. PADDOCK SPORTS , behoudens rechten van derden, te allen tijde de intellectuele en
industriële eigendomsrechten van Resultaten behoudt.
2. PADDOCK SPORTS kan besluiten dat een Resultaat dient te worden beschouwd als
vertrouwelijk informatie zoals omschreven in deze voorwaarden.
3. de Opdrachtgever het samengestelde geheel van Resultaten uit een Opdracht niet anders
zal publiceren dan als een geheel, tenzij PADDOCK SPORTS andersluidende, schriftelijke
toestemming heeft gegeven.
4. indien de opdrachtgever, binnen de grenzen als in deze Algemene Voorwaarden
aangegeven, een resultaat openbaar maakt, ter ondersteuning van wervingsactiviteiten of
anderszins, PADDOCK SPORTS vermeld dient te worden als voortbrenger, doch nimmer op
zodanige wijze dat afbreuk wordt gedaan aan de goede naam en/of onafhankelijke positie
van PADDOCK SPORTS.
5. PADDOCK SPORTS de onbeperkte bevoegdheid behoudt een resultaat ten behoeve van
haar bedrijfsvoering of ten behoeve van derden, toe te passen of te doen toepassen, alles
voor zover de daarbij ingevolge artikel 8 in acht te nemen vertrouwelijkheid wordt
gegarandeerd.
6. PADDOCK SPORTS kan het gebruiksrecht op een Resultaat intrekken indien de
Opdrachtgever jegens PADDOCK SPORTS in gebreke is en schriftelijk in gebreke gesteld is.
Teneinde haar goede naam te beschermen mag PADDOCK SPORTS passende maatregelen
treffen om oneigenlijk gebruik tegen te gaan.
4. De Opdrachtgever heeft het recht in redelijke mate tussentijdse rapportage (schriftelijk of
mondeling) van PADDOCK SPORTS te vragen. Voor zover de Overeenkomst niet in de kosten
daarvan voorziet, mag PADDOCK SPORTS de kosten van dergelijke rapportages overeenkomstig de
alsdan geldende tarieven in rekening brengen.

Artikel 11 Geheimhouding
1. PADDOCK SPORTS verplicht zich de in het kader van de relatie met Opdrachtgever verkregen
informatie zorgvuldig te hanteren. PADDOCK SPORTS zal informatie van vertrouwelijke aard
uitsluitend aanwenden ten behoeve van uitvoering van de opdracht of dienst en verplicht zich om
zonder toestemming van Opdrachtgever derden geen inzage te verstrekken in de door haar
uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten hiervan. Genoemde verplichtingen zijn eveneens
van toepassing op derden, indien PADDOCK SPORTS van diensten van derden gebruik maakt bij de
uitvoering van de opdracht.
2. Indien Opdrachtgever de resultaten van de opdracht van PADDOCK SPORTS aan derden ter inzake
verstrekt of ter beschikking stelt, is Opdrachtgever dit verplicht aan deze derden te vermelden dat
deze afkomstig zijn van PADDOCK SPORTS, zulks onverlet de rechten welke PADDOCK SPORTS
toekomen op grond van de Auteurswet of ander wetten waaruit door PADDOCK SPORTS rechten
van intellectueel eigendom kunnen voortvloeien. Deze rechten blijven te alen tijde bij PADDOCK
SPORTS berusten, tenzij schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 12 Publicaties
PADDOCK SPORTS heeft het recht tot publicatie van niet-geheime informatie verband houdende met in het
kader van Overeenkomst verrichte prestaties.

Artikel 13 Werkterrein PADDOCK SPORTS
Onverkort PADDOCK SPORTS ’ verplichting tot geheimhouding kan een rechtsverhouding waarop deze
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn nimmer met zich meebrengen dat PADDOCK SPORTS jegens de
Opdrachtgever gehouden is op enig werkterrein, waarop PADDOCK SPORTS zich begeeft of gaat begeven,
beperkingen in acht te nemen.

Artikel 14 Prestaties door derden
1. PADDOCK SPORTS staat, onverminderd het bepaalde in artikel 11, in voor van derden ontvangen
gegevens, tenzij door haar uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven; ook staat PADDOCK
SPORTS in voor door derden in haar opdracht verrichte prestaties.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
1. PADDOCK SPORTS is tegenover de Opdrachtgever slechts gehouden tot vergoeding van door hem
geleden schade, indien hij aantoont dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van een
vermijdbare grove -en derhalve verwijtbare- onzorgvuldigheid van PADDOCK SPORTS of
werknemers van PADDOCK SPORTS.
2. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot
het bedrag van het honorarium dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van die
opdracht heeft. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een
verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over
de laatste zes maanden.
3. Ondanks de gehoudenheid van PADDOCK SPORTS tot inachtneming van zorgvuldigheid en het in
het verband daarmee in het eerste lid bepaalde, staat PADDOCK SPORTS er niet voor in dat door
haar geleverde Resultaten en door haar verrichte prestaties geen schending (kunnen) opleveren
van rechten van derden, daaronder begrepen intellectuelen rechten en industriële zaken.
4. De Opdrachtgever zal PADDOCK SPORTS vrijwaren tegen vorderingen van derden ter zake van
vergoeding van schade die is ontstaan door of in verband met ten behoeve van de Opdrachtgever
verrichte prestaties waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Onder derden wordt in
dit verband ook verstaan werknemers van de Opdrachtgever en personen van wier diensten de
Opdrachtgever bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt maakt.
5. De beperkingen in de schadevergoedingsverplichtingen van de Opdrachtgever uit dit artikel zijn
mede van kracht ten opzichte van werknemers van PADDOCK SPORTS , alsook ten opzichte van
derden waarvan PADDOCK SPORTS bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik heeft gemaakt
en voor wie PADDOCK SPORTS aansprakelijk is.

Artikel 16 Overmacht
1. Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is PADDOCK SPORTS nimmer
aansprakelijk indien zij niet of tijdig aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen
ten gevolge van overmacht; als zodanig worden beschouwd alle omstandigheden die een normale
uitoefening van de werkzaamheden verhinderen, zoals oorlogsomstandigheden, brand en andere
vernietigingen, bedrijfsstoornissen in welke vorm dan ook, overheidsmaatregelen etc.
2. Indien derden van wie PADDOCK SPORTS voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, hun
verplichtingen jegens haar niet of niet tijdig nakomen op grond van omstandigheden die volgens
het eerste lid van dit artikel overmacht voor PADDOCK SPORTS zouden hebben opgeleverd, levert
dit niet of niet tijdig nakomen door die derden ook voor PADDOCK SPORTS zelf overmacht jegens
de Opdrachtgever op.

Artikel 17 Betaling
1. Betalingen dienen te geschieden, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, binnen 14 dagen na
factuurdatum tenzij anders overeengekomen.
2. Eventuele reclames tegen de factuur, die binnen 8 dagen na factuurdatum dienen te worden
ingediend, schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in
met ingang van de dag na de vervaldatum, zonder dat PADDOCK SPORTS tot enige sommatie of
ingebrekestelling verplicht is. De Opdrachtgever is in zodanig geval over het verschuldigd gebleven
bedrag een rente schuldig gelijk aan het tarief van de wettelijke rente, vanaf de vervaldag tot aan
de dag van betaling.
4. In het geval de betalingstermijn wordt overschreden, is PADDOCK SPORTS gerechtigd vanaf de
vervaldatum van de factuur een rente van 1,5% per maand aan Opdrachtgever in rekening te
brengen, waarbij een gedeelte van de maand voor de gehele maand wordt gerekend. Daarnaast is
PADDOCK SPORTS gerechtigd voor iedere betalingsherinnering administratiekosten in rekening te
brengen van 12,50 per verzonden herinnering. Indien een derde c.q. incassogemachtigde wordt
ingeschakeld zijn de administratiekosten EUR 40.- per verzonden correspondentie.
5. Ingeval PADDOCK SPORTS overgaat tot het nemen van maatregelen tot invordering van
verschuldigde bedragen of tot handhaving van haar overige rechten jegens Opdrachtgever, is de
Opdrachtgever gehouden PADDOCK SPORTS alle ter zake gemaakte kosten te vergoeden.
Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan bij de desbetreffende maatregelen ingeschakelde
derden en alle kosten die PADDOCK SPORTS binnen de eigen organisatie maakt en die in
redelijkheid geheel of ten dele aan de desbetreffende maatregelen mogen worden toegerekend.
6. Ingeval van invordering van verschuldigde bedragen heeft PADDOCK SPORTS de keus de op
invordering van al de kosten gespecificeerd van de opdrachtgever te vorderen, of om die kosten
forfaitair te bepalen op vijftien procent van het ten onrechte onbetaald gebleven bedrag.

Artikel 18 Ontbinding
Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen, is de Opdrachtgever in verzuim indien hij bij ondanks
deugdelijke ingebrekestelling niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem
uit de Overeenkomst mocht voortvloeien. Alsdan heeft PADDOCK SPORTS het recht zonder rechterlijke
tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of ten dele te
ontbinden zonder dat PADDOCK SPORTS tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd het
recht op vergoeding van schade die het gevolg is van de wanprestatie en de opschorting of ontbinding.
In deze gevallen is iedere vordering die PADDOCK SPORTS ten laste van de opdrachtgever heeft, dadelijk
en ineens opeisbaar. In het geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie, of onder beheer-,
bewind -, of curatelestelling van de Opdrachtgever zal deze van rechtswege geacht worden in verzuim te
zijn; in dat geval heeft PADDOCK SPORTS zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst
het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder dezelfde voorwaarden als hiervoor
genoemd.

Artikel 19 Geschillen en toepasselijk recht
1. Alle geschillen, daaronder begrepen hetgeen slechts een der partijen als een geschil beschouwt,
zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de uit hoofde van het geschil bevoegde rechterlijk
gezag. Op de totstandkoming en uitvoering van Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page